7 juni 2019

 

 

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark heeft naar aanleiding van de concept Gebiedsvisie Internationale Zone een zienswijze geschreven.
Die kunt u hier downloaden.
De concept Gebiedsvisie zelf kunt u hier vinden.

De Gebiedsvisie in het kort vindt u hieronder:

Nieuwe gebiedsvisie voor de Internationale Zone

De Internationale Zone strekt zich globaal uit van de Landscheidingsweg tot aan de Sportlaan en van het Statenkwartier/Van Stolkpark tot aan de Archipelbuurt/Willemspark.
De gebiedsvisie. In de gebiedsvisie staan de kaders voor toekomstige ontwikkelingen, voor nieuw- en/of verbouw, voor verkeersontwikkelingen en voor aanpassing en toevoeging van groen, gebaseerd op een nieuwe ruimtelijke visie.
De gebiedsvisie dient als sturend instrument bij toekomstige ontwikkelingen. De gebiedsvisie heeft een looptijd van acht jaar (t/m 2027), maar dient ook als agenda voor ambities op langere termijn. De gebiedsvisie is te raadplegen via de website van de gemeente, bestuurlijke stukken, de bijlage bij RIS302402.
De ruimtelijke visie. Den Haag beoogt in de Internationale Zone een internationaal concurrerend vestigingsklimaat te creëren, waarin economische ontwikkeling en banen kunnen floreren en waarbij strategisch locatiebeleid een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het gebied. Den Haag wil de verdere groei van de Internationale Zone faciliteren door verdichting, door verbinding en door ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.
Verdichting door voorzieningen en veiligheidsmaatregelen te laten delen, zodat herkenbare internationale deelgebieden ontstaan.
Verbinding door betere verbindingen te faciliteren tussen organisaties, met kennisinstellingen en innovatieclusters, met de internationale en nationale economische knooppunten en mainports.
Ruimtelijke kwaliteit toevoegen door het landschap te versterken, door slimme inpassing van veiligheidsmaatregelen, door hoogwaardige architectuur en door aan te sluiten op het DNA van de stad.
Deelgebieden. Door bestaande en nieuwe internationale organisaties te concentreren ontstaan er vier deelgebieden: het World Forum gebied, het Strafhofgebied en omgeving, het Vredespaleis en omgeving (inbegrepen de locatie van het Hoofdbureau van Politie en Plein 1813) en de Internationale Boulevard. Voor onze wijk zijn met name de twee laatstgenoemde deelgebieden van belang.
Maar eerst het World Forum gebied. Voor onze wijk kan van belang blijken dat het tracé Teldersweg/Johan de Wittlaan wordt verbeterd door de aanleg van een ongelijkvoerse kruising met de Scheveningseweg, waardoor de doorstroming op de Noordwestelijke Hoofdroute wordt bevorderd.
Het Vredespaleis en omgeving. Meer toegankelijkheid voor het publiek van het (opgeknapte) Vredespaleis en zijn tuinen geeft de locatie grotere betekenis. Dit vraagt om de aanleg van een prettig (groen) verblijfsplein. Het Carnegieplein wordt daarvoor autovrij gemaakt, zodat er een groot plein ontstaat dat direct aansluit op de tuinen van het Vredespaleis. Nieuwe horeca aan of op het plein zorgt voor extra levendigheid, ook in de avonduren, waardoor het plein integraal onderdeel wordt van het stedelijk netwerk van verblijfsplekken.
De locaties van het Hoofdbureau van Politie en het NICB zijn ontwikkellocaties voor de vestiging van internationale organisaties met relevantie voor de functie van het Vredespaleis.
Plein 1813 kan nog sterker een monumentaal groen parkensemble worden door de toepassing van integrale gebiedsbeveiliging. Het gebied wordt dan uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer, tram, fietsers en voetgangers. En een perfecte plek voor kleine internationale organisaties, zoals ambassades met een hoog veiligheidsniveau.
De Internationale Boulevard omvat de Koningskade, Raamweg, Plesmanweg en de zone rondom Madurodam en vormt in de toekomst de verbinding tussen het Central Innovation District (de driehoek tussen de drie Haagse stations, CID) en de Internationale zone, Scheveningen haven en Scheveningen Bad. Gezocht wordt naar mogelijkheden de verbindingsfunctie te optimaliseren door:
• de aanleg van een hoogfrequent openbaarvervoersysteem (lightrail) met een knooppunt (HUB) tussen het Hubertusviaduct en Madurodam en een automatisch vervoersysteem naar het Benoordenhout en het internationaal Strafhof,
• de verbetering van het langzaamverkeersnetwerk (fietsers en voetgangers) met betere fiets- en voetgangersoversteek over de Raamweg.
De Internationale Boulevard biedt voorts de perfecte plek waar diverse voorzieningen gefaciliteerd kunnen worden door ontwikkelingen rond het huidige gebouw van Rijkswaterstaat aan de Koningskade (nr.4), de locatie van de huidige Shell-campus en het ontwikkelingen van allerlei voorzieningen aan de Koninginnegracht.

Willem Vader, lid werkgroep Ruimtelijke Ordening